Spring til indhold

Referat 2023

Generalforsamling D 16-03-2023

Generalforsamling i Adsbøl Borgerforening d 16-03-2023.
I Monas fravær bød Benny velkommen.
1. Valg af dirigent.
Kasper blev valgt.
Generalforsamlingen er lovligt indvarslet og er beslutningsdygtig.
2. Bestyrelsens beretning.
Benny aflagde bestyrelsens beretning.
a. Der har været ren by.
b. Skt. Hans hvor Charlotte Engelbrecht holdt båltale.
c. Tour de France forløb fint.
d. Adsbøl har fået de to cykelstatuer. Nu mangler vi bare at få
dem placeret. Planen er der kommer en i hver ende af Adsbøl.
e. Borgerforeningen har været vært ved en omgang øl og pølser til de
folk, som arbejde med etablering af fjernvarmen.
f. Sommerfesten forløb fint. Ca 50 deltagere.
g. Dart kører hver mandag.
h. Tirsdag er der nørkleklub.
i. Uge 42 blev der lavet kort.
j. Fastelavn er afholdt med børn og voksne.
k. Nybøl Norstien er skudt tilhjørne, da der ikke er enighed om
linieføringen. Borgere fra Adsbøl og Gråsten har to gange mødt frem til
byrådmøder. Efterfølgende var Borgerforeningen vært ved en øl.
l. Brugeraftalen til udlejning er kommet på plads.
m.Fællesspisningen har god opbakning.
n. John G udtræder af bestyrelsen og fik tak for sit arbejde.
3. Regnskab.
Erik gennemgik regnskabet.
Der var spørgsmål angående betaling til hjertestarter og kursus for
brug af hjertestarter.
Borgerforeningen skal prøve at snakke med Friskolen om pladserne
på de kursus, som afholdes om brugen af hjertestarteren.
4 Indkomne forslag.
Der var ingen forslag
5. Vedtægtsændringer.
Ingen vedtægtsændringer.
6. Kontingent.
Kontingentet forbliver uændret 100 kr. pr. husstand.
Erik gennemgik betalingsformerne.
7. Valg.
På valg er:
Mona for 2 år. Genvalgt
Laila for 2 år: Genvalgt.
H.C for 2 år: Genvalgt.
Erik for 1 år: Genvalgt
Torben for 1 år. Genvalgt
John G udtræder af bestyrelsen.
Nyt medlem for 2 år søges. Her Solveig Clausen valgt.
Thorkild Christensen og Claus Rasmussen fortsætter som
revisorer.
8. Eventuelt.
Anja spurgte om udendørs motionsredskaber.
Erik sagde der er muligheder for at søge midler, men det kræver en
indsats. Der blev snakket forskellige placeringer. Ringridderpladsen blev
foreslået.
Der blev efterspurgt skilte som oplyste om den nuværende stis forløb.
Der blev snakket fjernvarme og det videre forløb mod Nybøl.

Adsbøl Borgerforening

Tilmeld dig vores Nyhedsbrev

- husk at checke mail. Den skal du bruge for at bekræfte din tilmelding. Uden bekræftelse modtager du ikke Nyhedsbrev.