Spring til indhold

2011

Generalforsamling  2010 -referat

 

 

Valg af dirigent

Nis Iversen blev valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 

Formandens beretning

Mona Johanssen fortalte om årets gang. Hun bad om, at man øvede sig i at overholde tilmeldingsfrister. Se mere på hjemmesiden under Borgerforeningen /Formandens beretning. Beretningen blev sat til diskussion. Brunch for unge og sprogbruget blev diskuteret, bestyrelsen forklarede, hvorfor man havde prøvet dette arrangement. Der var opbakning til en gentagelse. Trafikken blev diskuteret, man enedes om at vente til motorvejen kom. Legepladsen er ifølge Dorthe Sørensen Borgerforeningens, og foreningen skal sørge for vedligeholdelse. Bestyrelsen prøver at finde papirer fra den tid. (12 år tilbage ca.) og diskuterer sagen. Ejerskabet til klubhuset blev diskuteret, der var snak om, at kommunen havde tilbudt den kristne friskole klubhuset for 1 krone. Det bør undersøges, hvilke klausuler der er tinglyst på grunden.

Regnskabet

Nis Iversen gennemgik det uddelte regnskab, der var stillet op på en ny måde, så man kunne se det enkelte arrangements “udbytte”. Året endte med et overskud på 7130,11, overskuddet hænger nøje sammen med tilskud fra kommunen og sponsorer. Revisorerne har godkendt regnskabet. Der var ingen kommentarer til regnskabet.

Indkomne forslag

Forslag fra Dorthe og Jørgen Sørensen: Gråsten kommune har betalt for flaghejsning ved genforeningsstenen, men Sønderborg kommune har sagt nej til at betale. Det foreslås, at der etableres et flaglaug, der fordeler dagene mellem sig. Der er ialt 21 flagdage. Hvis der ikke kan etableres et flaglaug, bør flagstangen fjernes.

Vedtaget: Der etableres et flaglaug.

Flaglaug: Dorthe Sørensen, Ruth Skott, Helga Christensen, Jørgen Sørensen, Hans Erik Johannsen, Peter Christensen, Nis Iversen, Reidun Kaad, Claus Kasdorf. Der indkaldes til et praktisk møde lørdag d.13.3. kl. 10 i klubhuset, hvor detaljerne aftales. Der skrives en pressemeddelelse.

Kontingent fastsættelse

Bestyrelsen foreslog en fortsættelse af det nuværende kontingent. Tilsluttelse fra forsamlingen.

Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, revisor.

a) På valg til bestyrelsen

o        Nis Iversen, genopstiller

o        Britta Kubiak, genopstiller

o        Hanne Næsborg-Andersen, genopstiller

Der var genvalg til alle.

b) På valg som suppleanter

o        Ellen Andersen, genopstiller

o        Helle Blindbæk, genopstiller ikke.

Der var genvalg af Ellen Andersen. Cathrine Pedersen blev foreslået til posten, blev valgt.

c) På valg som revisor

o        Peter Christensen, genopstiller

o        Dorthe Sørensen, genopstiller.

Der var genvalg til begge.

Evt.

Intet.

Formanden takkede for god ro og orden og for fremmødet.

 

Efter generalforsamlingen fortalte bestyrelsen om den fremlagte udviklingsplan inklusive projektet Den røde lade.

Der var enkelte ændringer, og bestyrelsen indarbejder dem i planen. Tages op på næste bestyrelsesmøde. Der var generel tilslutning til planen, som blev vedtaget, herunder også til projektet med Den røde Lade.

Adsbøl Borgerforening

Tilmeld dig vores Nyhedsbrev

- husk at checke mail. Den skal du bruge for at bekræfte din tilmelding. Uden bekræftelse modtager du ikke Nyhedsbrev.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *