2014

PDF

Referat generalforsamling Adsbøl Borgerforening 

Mandag d. 10 marts 2014 kl. 19.00 i klubhuset 

Deltagere 22 + bestyrelse. (referent Claus). 

_____________________________________________________

 1. Valg af dirigent

  • Nis blev valgt og han konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig.

2. Formandens beretning

 Jeg har inviteret lederen af Gråsten Friskole (Jens Ravnskjær) til at komme og præsentere sig selv her på mødet. Det har været et spændende år som er gået rigtig hurtigt.

Jeg begyndte på beretningen for en måneds tid siden og da jeg så satte mig med den igen i sidste uge, skulle en del af det skrives om for jeg havde bl.a skrevet at:

Borgerforeningen kom på Facebook og nu har 104 der følger med, hovedsageligt folk der bor i Adsbøl. Det tal er nu steget til 107. Så havde jeg lavet et punkt der hed: ”ting vi arbejder på i øjeblikket”, hvor jeg havde skrevet:

– at vi på opfordring fra flere har søgt kommunen om nedrivning af smedjen (MicasaLux siger at den bliver fjernet her i foråret). Den er fjernet.

– der bliver sat nyt hegn op på fodboldbanen. Det er sat op.

Hvis jeg så tager vores udviklingsplan så er nogle af visionerne frem til 2020 at:

Vandløbene skal oprenses. Det blev en del af dem sidste år.

Der skal laves hastighedsnedsættelse på landevejen. Det kan vi takke friskolen for, at det er blevet gjort her i det nye år.

Samarbejde med Gråsten Friskole. Som tidligere nævnt har jeg allerede haft 2 meget positive møder med Jens.

Nogle af de tanker der ligger i støbeskeen er en udnyttelse af det grønne område imellem skolen og klubhuset for at få området til at hænge sammen – og det positive er at vi aldrig vil gå i vejen for hinanden, da de er der i skoletiden og vi efter. Bl.a. har vi snakket legeplads og blev enige om at vi ikke skal lave noget dobbelt, da de har en og vi er mere end velkomne til at benytte den.

Af aktiviteter det sidste år kan nævnes:

Vi har udvidet hobbyklubben til hver mandag.

Vi er startet op med fællesløb om tirsdagen.

Sankt Hans (150 pers).

En ny ramme for sommerfesten / ringridningen, der har givet overskud (ca. 60 personer til spisning).

Legedag for børnene, ca. 20 børn.

Romsmagning (20 pers.), så stor en succes at vi afholder vinsmagning i nærmeste fremtid.

Fastelavn, ca. 50 pers. hvoraf halvdelen var børn.

Jeg var så heldig at stå for kirkekaffen en aften og det kan varmt anbefales at dukke op.

Fremtidige tiltag:

Vi har overtaget pladsen i Landdistriktudvalget fra Kværs, som bl.a er dem der arbejder på udvidelse / forbedring af stisystemer.

-At vi stadig arbejder på en overtagelse af klubhuset.

Så vil jeg også benytte lejligheden til at takke bestyrelsen.

Det er dejligt at have en aktiv bestyrelse, ellers var der ikke noget af det her, der havde kunne lade sig gøre.  

  1. Regnskabet

a. Nis fremlægger regnskabet. Samlet overskud på 4.395 kr i året.

b. Lille underskud på byfest, men der skal korrigeres for beholdninger og så balancerer det.

c. Lovpligtig forsikring er dyr relativt set i forhold til omsætning.

d. Kassebeholdning udgør ultimo 51.802 kr. (31/12 2013).

e. Der er ingen kommentarer / anmærkninger. Regnskabet godkendes.  

4. Indkomne forslag

a. Ingen indkomne forslag 

5. Kontingent

a. Kontingentet foreslås ændret til 50 kr. / husstand så det bliver ens for alle.

b. Forslaget vedtages uden indvendinger. 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor

a. På valg til bestyrelsen

Britta Kubiak – genvælges

Nis Iversen – genvælges

b. På valg som suppleanter

Claus Rasmussen udtræder – Martin Tamborg indtræder i stedet for

c. På valg til revisorer / revisorsuppleant

Peter Christensen – genvælges

Dorthe Sørensen – genvælges

Christian Witte – genvælges

7. Evt.

a. Gamle billeder mangler stadig at blive hængt op i klubhuset. Dorte sørger for at det nu sker. Har tidligere været lovet.

b. Dorte spørger til klubhuset. Det tages op efter generalforsamling.

_____________________________________________________

 Debat om klubhus 

 Status på de hidtidige drøftelser med Kommunens fremlægges. 

Der er mange holdninger til driften fremadrettet.  

Byens borgere skal bakke op før der igangsættes noget. Der er kun en delvis opbakning.  

Konsensus bliver at der skal indkaldes til et særskilt borgermøde hvor rammerne kridtes op, hvorefter den endelige beslutning tages. Bestyrelsen indkalder hertil.