Spring til indhold

2009

Referat fra Generalforsamling  i Adsbøl Borgerforening d. 9. marts 2009

 

1.     Valg af dirigent.

Nis Iversen blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

2.     Formandens beretning.

Mona Johannsen berettede om årets gang i Adsbøl. (Se hjemmesiden adsboel.infoland.dk for detaljer). Diskussion om sti til Fiskenæs fra Adsbøl, forsamlingen opfordrede bestyrelsen til at tage ønsket op igen over for kommunen. Der blev henvist til retten til at gå langs strandkanten. Bestyrelsen undersøger det nærmere. Sand på stranden er ikke mulig mere, diskussion om andre muligheder.

Beretningen blev taget til efterretning.

3.     Regnskabet

Kasserer Rudi Kaad forelagde regnskabet. (Se hjemmesiden adsboel.infoland.dk for detaljer).

Der blev spurgt til kommunens tilskud til ringridning, og formanden fortalte, at kommunen har udarbejdet et regulativ for ydelser. Det eneste, de giver, er flag og flagstænger, som er modtaget. Alt andet skal man betale for. Flis kan man dog få et lille tilskud til.

Renten på indestående i bank burde være større.

Diskussion om, hvad kommunen og hvad foreningen skal betale ved klubhuset.

I øvrigt enighed med bestyrelsen i den lagte linie, at arrangementer skal komme så mange som muligt til gode, og derfor ikke skal være for dyre.

Regnskabet blev taget til efterretning.

4.     Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.

5.     Kontingent fastsættelse

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, blev taget til efterretning.

6.     Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, revisor.

§         På valg til bestyrelsen:

¨       Mona Johannsen, genopstillede, genvalgt

¨       Lena Petersen, genopstillede, genvalgt

¨       Kjeld Petersen, genopstillede ikke, Helle Blindbæk blev valgt i stedet

¨       Malene Johannsen, genopstillede, genvalgt

§         På valg som suppleanter:

¨       Rudi Kaad, genopstillede, genvalgt

¨       Ellen Andersen,genopstillede, genvalgt

§         På valg som revisor

¨       Peter Christensen, genopstillede, genvalgt

¨       Hans Jørgen Knudsen, genopstillede ikke, Dorthe Sørensen blev valgt i stedet.

7.     Eventuelt.

Der blev spurgt til kommerciel udlejning af klubhuset, det er ikke muligt, da det ejes af kommunen.

Bestyrelsen orienterede om legepladsen, se i øvrigt formandens beretning.

 

Derefter takkede dirigenten for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen.

 

Efter generalforsamlingen blev den foreløbige skitse til Udviklingsplan for Adsbøl fremlagt og diskuteret. Den kan ses på hjemmesiden adsboel.infoland.dk.

Forsamlingens input blev noteret af bestyrelsen og diskuteres på kommende bestyrelsesmøder.

 

Efter mødet konsitituerede bestyrelsen sig og fordelte arbejdsområder på følgende måde:

 

Formand                     Mona Johannsen

Næstformand              Britta Kubiak

Kasserer + lotto          Nis Iversen

Sekretær,web og PR    Hanne Næsborg-Andersen

IndbydelserMalene Johannsen

Landsbyforum              Helle Blindbæk

Landsbyforum suppl.    Rudi Kaad

Medlem                       Ellen Andersen

 

 

 

 

Årets gang i Adsbøl 2008/2009/Formandens beretning.

 

Jeg vil her fortælle om årets gang i foreningen. Det har været et godt år med meget tilslutning til arrangementerne.

 

 

Kortspil fortsatte som det plejer. Det samme gjaldt kirkekaffen.

 

Søndag d. 13.april deltog vi ligesom året før i landsindsamlingen ”Ren by” og fik samlet en masse affald ind. Foreningen gav morgenkaffe og mange var mødt op, såvel ældre som yngre. Det er dejligt at se den iver, der lægges for dagen for at få vores by gjort ren. Vi gentager det i år, det bliver den 19. april.

 

Vi rensede som sædvanligt stranden  den 9. maj, hvor Borgerforeningen gav pølser og drikkevarer til de, der var mødt op. Desværre har vi fået at vide fra kommunen og miljømyndighederne, at der ikke mere må køres sand på stranden, den er fredet og skal blive som den er.

 

Vi prøvede igen med cykelture, men måtte tilsidst indstille det, da der ikke var tilslutning nok.

 

Den 11. maj havde vi pinsetur  med efterfølgende morgenmad og mange deltagere, og den 17. maj startede Danmarks Veteranmotorcykelklub deres åbningsløb fra Klubhuset. Borgerforeningen gav morgenmad til deltagerne, og der kom flere fra området for at se de flotte maskiner.

 

Legedag blev afholdt den 15. juni, desværre var der ikke mange børn, Sankt Hans den 23. juni med et meget stort fremmøde (over 90 mennesker) og båltale ved journalist Gunnar Hattesen.

 

Grillaften den 15. august og vores store sommerfest/ringridning  den 12.-13. september. Det var en rigtig god fest, med mange mennesker og især var det en succes med noget for børnene om eftermiddagen. Vi havde en rigtig god dag. Det økonomiske kommer kassereren ind på senere. Mange tak til sponsorerne, Agrosan og KFN keramik.

 

Lørdag d. 31. august gik turen til Kværs hede, hvor Gerd Conradsen viste rundt og fortalte. En spændende dag, hvor vi blev meget klogere på naturen i det område.

 

Om efteråret afholdt vi sangaften d. 3. november i anledning af Sangens år. Det var en rigtig god aften med Asta Kjær, mange deltagere og fin ledelse af sangene. Vi har fået flere ønsker om en gentagelse.

 

Adventshygge blev som sædvanlig afholdt, denne gang d. 23. november, en dejlig dag for såvel store som små.

 

Og så holdt vi uden for programmet en aften d. 27.11. med udviklingsplaner  på programmet, hvor konsulent Julie Thorsø Hansen og Lasse Horne fra kommunen hjalp os med at formulere og sammenskrive vores ønsker. Det kommer jeg mere ind på senere.

 

Juletræet  blev sat op d. 29. november.

 

Det første arrangement i 2009 var meget velbesøgt. Ca. 60 mennesker havde fundet vej til klubhuset lørdag d. 24. januar til et arrangement med politikeren og musikeren Benny Engelbrecht og Anne-Sofie Lautrup Sørensen, med dejlig mad til.

 

Fastelavnsfest  er efterhånden blevet en tradition, og der kommer flere børn og voksne for hver gang. Det er dejligt at se.

 

Bestyrelsen har pr. 1. januar besluttet at besøge alle nye, der flytter til Adsbøl, byde dem velkommen og give dem 1 års gratis medlemskab.

 

Kommunen har igen i 2008 givet os et tilskud til at drive foreningen og vi er med i Landsbyforum, som er et idéforum for landsbylaug. Man mødes ca. en gang om måneden og hører, hvad der rører sig, får nye ideer og giver sin mening til kende til møderne i Landdistriktsudvalget. Hanne og Nis er med på skift.

 

Vi har fået at vide af kommunen, at vores legeplads er med på en liste over legepladser, som ejes af foreninger, men listen er kun foreløbig. Vi har bedt om et møde, men de vil ikke snakke med os, før der er taget stilling politisk.

 

Vi har skrevet til kommunen om trafikken på landevejen og fået at vide, at det vil blive behandlet som en del af trafiksikkerhedsplanen. Vi har fået svar med afslag 9.3.2009. Britta og Hanne har deltaget i et møde om trafiksikkerhed på Nydam skole.

 

Flere fra bestyrelsen deltog i et møde med Ebbe Enø fra kommunen angående stier i området, nemlig sti fra stranden til Fiskenæs og fra Nybøl til Adsbøl. Begge dele strander desværre på, at private lodsejere ikke vil have stier over deres jord. Der arbejdes med en sti fra jernbanen bagom til Kobberholmvej.

 

Vi har på to møder, nemlig generalforsamlingen sidste år og mødet i november, diskuteret, hvad der skal ske i Adsbøl. Det kaldes også en udviklingsplan. Kommunen vil gerne have hvert landsbylaug til at lave en, så de kan se, hvad vi ønsker, der skal ske, og måske tage hensyn til det. Det hænger også sammen med kommuneplanen, som Mona, Nis og Hanne deltog i. Bestyrelsen har sendt et indlæg til kommunen om vores ønsker til kommuneplanen.

De forslag og ideer, der er kommet fra borgerne her i byen, har bestyrelsen arbejdet videre med og lavet et udkast til, hvordan en udviklingsplan kunne se ud. I aften viser vi så jer den og beder om jeres vurderinger. Er det i orden, sådan som det står?

 

 

Og så vil jeg slutte med at takke  alle, som i årets løb har givet et nap med, både med stort og med småt. Vi kunne ikke klare alt det uden jeres hjælp og støtte. Tak for året, der gik.

 

 

Mona Johannsen.

 

 

Adsbøl Borgerforening

Tilmeld dig vores Nyhedsbrev

- husk at checke mail. Den skal du bruge for at bekræfte din tilmelding. Uden bekræftelse modtager du ikke Nyhedsbrev.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *