Spring til indhold

Generalforsamling, beretning 2017

 

 

Referat af Generalforsamling i Adsbøl borgerforening

torsdag den 9. marts 2017

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Regnskabet.
 4. Nedlæggelse af Kirkekaffe (Der mangler hjælp til at stå for det).
 5. Nedsættelse af arbejdsgruppe til ringridning.
 6. Medlemskab gratis, men forhøjet brugerbetaling på øl og vand til arrangementer.
 7. Indkomne forslag
 1. Flaglag: Der ønskes at kirkens flag hejses sammen med borgerforeningens på ikke kirkelige flagdage.
 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, revisor.
 1. På valg til bestyrelsen
 • Pia Feldstedt (ønsker genvalg).
 • Mona Johannsen (ønsker genvalg).
 • John Gregersen (ønsker genvalg).
 1. På valg som suppleanter
 • Susanne Nielsen (suppleant).
 1. På valg til revisor/revisorsuppleant
 • Claus Rasmussen
 • Dorthe Sørensen
 1. Evt.

 

Ad.1:

Nis Iversen blev valgt som dirigent.

Ad.2:

Formanden berettede om stort og småt der er sket i årets løb, af gamle og nye tiltag. Endvidere talte formanden om fremtidige planer og tanker fra bestyrelsen.

Adsbøl Borgerforening, Beretningen 2017

Formandens beretning manuskript

Generalforsamling 9.3.2017

I året der er gået har der været alt det ”vi plejer” som Ren By med arbejdslørdag, strandrensning og Sankt Hans. Men vi har også prøvet lidt nyt, bl.a. prøvede vi til Ringridningen at lave en børnefest om fredagen og spisningen om lørdagen var så kun for voksne, hvor vi havde bestilt grillmenu fra Pers grillstegning. Vi havde stort set det samme antal gæster som året før på omkring 80.

Som noget helt nyt prøvede vi at lave en fællesdag med menighedsrådet, lokal arkivet for Gråsten og Omegn og Æblegård friskole. Vi havde lavet 10 stationer rundt om i Adsbøl, hvor de forskellige aktører tilbød aktiviteter. Vi blev i evalueringen enige om at det havde været en succes, vi gerne ville fortsætte med.

I samarbejde med menighedsrådet, prøvede vi at starte børnegudstjenester og spisning op, på 4 fredage i efteråret. Desværre var der ikke så stor tilslutning, så det blev aflyst.

Så har 2016 også været et år hvor der har været flere store projekter.

Bl.a. har vi fået bygget en rigtig flot og anvendelig tilbygning til klubhuset, udført af frivillige, materialerne betalt af kommunen. Tusind tak til de frivillige der har hjulpet til.

I samme omgang fik vi også jævnet og sået en ny græsplæne bag klubhuset, så det er til at holde og man kan komme udendørs, når der er arrangementer i klubhuset. Dagplejerne og Gråsten Forum har sponsoreret et lille Gråsten Æbletræ til plænen.

Så har en gruppe forældre fra friskolen og en enkelt fra Borgerforeningen fået bygget Bålhytte i engen, som et fællesprojekt mellem friskolen og borgerforingen, støttet af Friluftsrådet.

I forbindelse med lukningen af Brandværnsmuseet for nogle år siden, sagde vi ja til at få vores gamle brandsprøjte hjem. Bo Ohlsen sagde ja til at opbevare den indtil vi var klar, og da tilbygningen endelig stod færdigt, kunne vi få tømt og malet Sprøjtehuset, så den kunne komme ”hjem”

Og så har vores udviklingsplan der blev færdig i år, været med til at skaffe de sidste midler til Det lille teater, så de kan få lavet den tiltrængte ombygning.

Og hvad så nu:

Vi har flere ting sat i søen.

På hovedvejen har vi fået kigget på at sætte nye vejtræer og lave noget hastighedsnedsættende, de er lige nu i gang med en trafikmåling. Vi har haft 2 møder med Gråsten Fjernvarme om tilslutning til i Adsbøl, og der mangler stadig ca. 25 underskrifter, før de begynder at grave, så hjælp med at sprede budskabet. Vi har aftalt med Fjernvarmen og Kommunen at de ikke begynder at sætte vejtræer, før vi har fået lagt fjernvarme, da det ville være tåbeligt at skulle grave det hele op igen, så jo før vi får de manglende underskrifter til fjernvarmen, jo før får vi en indbydende hovedgade.

Så ved jeg ikke hvor meget I har læst i avisen om Nybøl Nor stien, men efter mange års arbejde er den nu igen blevet sat i stå. Vi var kaldt til møde forud for at forslaget blev præsenteret i Teknik og Miljø, og vi havde sagt god for linjeføringen, men Gråsten Forum og politikkerne vil have den tættere på vandet.

Tak for denne gang

Pia Feldstedt, Formand for Adsbøl Borgerforening

I forbindelse med formandens beretning kom snakken efterfølgende ind på interessen for fjernvarme. En borger foreslog der blevet lavet flyers, for at få mere opmærksomhed omkring fjernvarmen. Nogen ytrede sig om, at røgen fra fjernvarme skorstenen er generende. Kommunen er i gang med at kigge på problemet.

Der blev spurgt ind til nye byggegrunde og at det måske er noget at tage op igen.

Der var ros til bestyrelsen, at den var meget aktiv.

Ad.3:

Regnskabet godkendt.

Som noget nyt det indeværende år, kan der nu betales med MobilePay.

Ad.4:

Der blev drøftet hvorvidt borgerforeningen stadig skal stå for kirkekaffe, da det ofte er de samme medlemmer der står for arrangementet. Der blev spurgt lidt ind til hvad kirkekaffe er og hvilke opgaver der ligger i, at stå for kirkekaffe. Der var enighed om fortsat at stå for dette og datoer for de gudstjenester det drejer sig om det næste år gives hurtigst muligt til bestyrelsen.

Ad.5:

Sidste år til Adsbøl ringridning blev der efterspurgt personer der ville stå for de praktiske ting til næste års ringridning. Der var en del der meldte sig, der manglede kun en tovholder for arbejdsgruppen. Claus Rasmussen meldte sig som tovholder i samarbejde med Hans-Erik Johannsen, Jesper Sørensen og John Gregersen.

Ad.6:

Der blev drøftet hvorvidt kontingentet skal sløjfes, da arbejdet er temmelig tidtagende i forhold til de penge der kommer ind på medlemskab. Det årlige kontingent ligger på ca. 3800 kr. og dette er inkl. fodbold kontingent. Ideen fra bestyrelsens side er gratis kontingent og i stedet en lille stigning på øl og vand til kommende arrangementer. Snakken kom ind på lovgivning omkring foreninger med medlemskab og der blev vedtaget, at borger der bor i Adsbøl og tæt bygrænsen automatisk er medlemmer.

Ad.7:

Der blev spurgt om flaglaget vil hejse kirkens flag på de officielle flagdage, hvor det ikke er en kirkelig flagdag. Borgerforeningens flag hejses alligevel på disse dage og der blev besluttet, at flagene skulle ligge samme sted og så vil flaglaget gerne stå for dette.

Ad.8:

Meget kort valg af bestyrelse – Pia Feldstedt, Mona Johannsen og John Gregersen ønskede alle 3 genvalg og der var klar enighed blandt medlemmerne. Ingen indvendinger.

Susanne Nielsen ønskede at fortsætte som suppleant. Ingen indvendinger.

Claus Rasmussen ønskede at fortsætte som revisor, men Dorthe Sørensen fortsætter ikke som revisor pga. fraflytning fra byen. Claus Rasmussen og Allan Venderby blev valgt. Ingen indvendinger.

Ad.9:

Præsten vil gerne afholde en børnegudstjeneste og vil gerne have borgerforeningen til at hjælpe med aftensmad til børnene efterfølgende. Dette har været prøvet før, hvor det blev aflyst pga. for få tilmeldte. Der var enighed om at forsøge igen med en enkelt aften, hvor der så meldes en dato ud til borgerforeningen inden program udarbejdes, så arrangementet kommer med i programmet.

Formand Pia Feldstedt meddelte at hun ikke fortsætter som formand, men gerne i bestyrelsen. Stor tak til Pia.

Adsbøl Borgerforening

Tilmeld dig vores Nyhedsbrev

- husk at checke mail. Den skal du bruge for at bekræfte din tilmelding. Uden bekræftelse modtager du ikke Nyhedsbrev.