2008

 

Adsbøl Borgerforening.

Referat fra Generalforsamling 10. marts 2008.

 

30 personer var mødt op udover bestyrelsen.

1.Valg af dirigent.

Dorthe Sørensen blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2.Formandens beretning. Se bilag. Beretningen blev godkendt med ros til bestyrelsen.

3.Regnskabet.

Kassereren fremlagde regnskabet. Se bilag. Leif Burmeister bemærkede til posten vedligeholdelse og rengøring, at den udgift påhviler kommunen. Jonna Josupeit spurgte til anvendelse af formuen. Nis Iversen foreslog bedre flagning til ringriderfesten og toiletvogn, Peter Christensen gjorde opmærksom på, at kommunen giver et beløb her. Dorthe Sørensen foreslog, at der blev brugt penge på legepladsen efter syndfloden. Bestyrelsen går videre med ideerne. Regnskabet blev godkendt.

4.Indkomne forslag.

Ingen indkomne forslag.

5.Kontingent fastsættelse

Kontingentet fastholdes på nuværende niveau.

6.Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, revisor.

Nis Iversen, Hanne Næsborg-Andersen og Britta Kubiak blev genvalgt til bestyrelsen. Vivian Schou ønskede at fratræde før tid, i hendes sted blev Lena Petersen valgt ind i bestyrelsen for en 1-årig periode. Som suppleanter blev Rudi Kaab og Ellen Andersen valgt. Peter Christensen blev genvalgt som revisor.

7.Eventuelt.

·Juletræ i selve klubhuset blev efterlyst. Det sørger bestyrelsen for.

·Diskussionen, der blev rejst på generalforsamlingen i 2006 om buskøreplaner til og fra Adsbøl, er stadig ikke løst.

·Jonna Josupeit spurgte til køb af en opvaskemaskine. Man blev enige om, at det for det første ville være kommunens udgift og for det andet for meget besvær.

·Der var almindelig enighed om, at der er for mange hundefeterladenskaber såvel på stier, fortove som på stranden. Kan man lave en kampagne? Evt. stativer med poser?

·Hanne N. orienterede om project zero, der afholder Roadshow på Gråsten landbrugsskole om brug af vedvarende energi på landet. Forsamlingen syntes, det var en god idé.

·Hanne N. orienterede om, at der arbejdes fra kommunalt hold på at lave en beskrivelse af de stier, der findes i kommunen, med billeder osv. Bestyrelsen går videre med sagen.

·Hanne N. orienterede om, at Arkivet søger frivillige, der vil hjælpe med at fotografere, registrere osv. Der afholdes møde på Arkivet i Ahlmannsparken tirsdag d. 25. marts kl. 19, med tilmelding til Gunnar Jepsen eller Per Thomsen.

·Der mangler grus på banestien. Tages med under diskussionen senere. Det samme gælder stien til Fiskenæs.

·Bidrag til hjemmesiden modtages gerne, send til Hanne Næsborg-Andersen, emailadresse på hjemmesiden under bestyrelsen.

 

Formanden takkede for god ro og orden og sagde tak til bestyrelsen , såvel de nyvalgte som de afgåede.

Referent: Hanne Næsborg-Andersen.

 

 

 

Adsbøl Borgerforening: Formandens beretning ved generalforsamlingen 10.03.2008.

Jeg vil her fortælle om årets gang i foreningen. Det har været et godt år med meget tilslutning til arrangementerne.

Kortspil fortsatte som det plejer. Det samme gjaldt kirkekaffen.
Søndag den 15. april deltog foreningen i Dansk Naturfrednings Forenings landsindsamling af affald. Det var en stor succes, vi startede med morgenmad og 39 personer mødte op, hvoraf de to kom for at vaske op efter os andre. Der blev sammensat hold til ruterne, og de drog glade afsted for at samle ind. I år skulle dåser tælles for sig, og det blev til 224 dåser, som nu ikke ligger i naturen. Der blev samlet 8 poser affald, heriblandt var et barnetoiletsæde og en brandslukker. Vi gentager arrangementet igen i år, og I kan allerede nu sætte kryds i kalenderen ved søndag den 13. april, vi har tilmeldt os igen. Vi skulle gerne have lige så stor tilslutning denne gang.
I maj måned, lørdag den 12.5., mødtes vi for at rense stranden. Ca. 30 personer var mødt op, såvel unge som gamle, og der blev rigtig arbejdet, med gravko og håndkraft. Resultatet blev rigtig fint, og vi sluttede af med fedtemadder. Det var meget hyggeligt trods vejret. Desværre fortsatte det dårlige vejr hele sommeren, men det var jo ikke til at vide i maj måned.
Legepladsen blev også gjort i stand, det sørgede legepladsudvalget for. Det består af Malene, Lena og Vivian fra bestyrelsen.
Cykelture startede igen, hver 14. dag i ulige uger, fra den 8. maj. Bestyrelsen vil overveje, om det skal fortsætte.
Pinsetur søndag d. 27. maj var i år en cykeltur sammen og derefter fælles morgenmad. Den måtte desværre aflyses på grund af for få tilmeldinger.
Der blev holdt Store legedag søndag d. 14. juni med pæn tilslutning.
Og så blev det Sankt Hans. Den blev som sædvanlig fejret nede på marken og Dorte Sørensen holdt båltalen. Det var en god aften.
Fredag den 17. august blev der holdt grillaften i klubhuset. Det var en lidt våd affære, men rigtig hyggeligt.
Og så ramte uvejret ellers Adsbøl. Natten mellem mandag d. 20. august og tirsdag d. 21. august blev Adsbøl og Gråstenområdet ramt af det, der i meteorolog sprog kaldes en ”konvektiv bombe”. Det lynede og regnede i ca. 2 ½ time og ca. 152 millimeter vand faldt på ca. 2 gange 2 kilometer i løbet af den korte tid. Da uvejret var væk, lignede Adsbøl ikke mere sig selv. Der var et kæmpe hul i vejen mellem Gråsten og Adsbøl og jernbanedæmningen var skyllet væk ud for ”Æ El”. Heldigvis kom ingen mennesker til skade, men der skete store materielle skader, og mange huse blev ramt af vandet, mange indkørsler og haver forsvandt. Heldigvis blev vejen repareret på forholdsvis kort tid, og jernbanen fungerede igen efter et par måneder, men det var en meget besværlig tid for alle i området. Adsbøl havde i den tid, det stod på, mange besøgende. Folk kom langvejsfra for at se ødelæggelserne, og hvis vi havde sat en pølsevogn ind, kunne vi have tjent gode penge. At nogle så ikke kunne finde ud af at respektere privatlivets fred og prøvede at trænge ind, steder, hvor der ikke var adgang, er selvfølgelig trælst.
Til gengæld var sommer-/ringriderfesten d. 8. og 9. september en meget stor succes, med megen opbakning og tilslutning. Vi var så heldige i bestyrelsen at få kontakt med tre sponsorer, nemlig Cai-Pan, Agrosan og KFN keramik, og de bidrog med beløb, der gjorde, at vi kunne engagere underholdning til såvel eftermiddag som aften om lørdagen og kunne leje et telt med opsætning. De skal have en stor tak for hjælpen. Fredag holdt vi traktorringridning, og det såkaldt stærke køn måtte finde sig i, at det var to kvinder, der kom på førstepladsen. Alle morede sig, og det må vist siges at være noget, der er kommet for at blive.

Om lørdagen var der cykelringridning for børn samtidig med, at den normale ringridning startede. Midt på eftermiddagen var der underholdning for børn og barnlige sjæle, hvor blandt andet en frivillig kom ind i en guillotine. Heldigvis overlevede han, men der var en del bekymrede. Aftenfesten var med fællesspisning, vildsvin med tilbehør, og det var populært. 107 personer havde tilmeldt sig, og det var, hvad der kunne være i teltet. Der var amerikansk lotteri med gevinster, der var sponsoreret, og her skal lyde en stor tak til sponsorerne. Der var musikalsk underholdning med en Kim Larsen lignede gruppe, og Allan Venderby sørgede for musikken undervejs. Stor tilfredshed, og vi kom endda ud med et overskud.
Lørdag d. 22. september havde vi indbudt til en gåtur i Gruen, og selv om jorden var meget våd, og vi nærmest rutsjede rundt, var det alligevel en rigtig god tur. Preben Knudsen fra Statsskovdistriktet viste rundt og forklarede, og ca. 40 børn og voksne var mødt op.
Vi fortsatte, hvor vi slap året før, med Lokalhistorisk Arkiv, der kom og viste billeder af husene i Adsbøl d. 5. november og bad om oplysninger om, hvem der havde boet i husene. Der var fuldt hus og megen lyst til at give oplysninger.
Så havde vi igen Adventshygge søndag d. 18. november, hvor man kunne lave dekorationer, juleklip og bage småkager. Det havde mange lyst til, så der blev gjort rent bord med småkagerne, og mange børnefamilier deltog. Det var vi glade for.
Søndag d. 13. januar sagde vi ordentlig farvel til vores organist, Kirsten Barfod, som nu har fået en stilling i Nordborg. Hun blev fejret ved kirkekaffen med en lille tale og en gave. Der var fuldt hus i Klubhuset.
Og så havde vi arrangeret ølsmagning fredag d. 18. januar med Benny Engelbrecht. Det var noget af et tilløbsstykke. 60 personer var mødt op, og de fik først et lille foredrag om øl, og bagefter mulighed for at smage på 10 forskellige spændende øl, samtidig med, at der blev serveret pølsebord. Et rigtig fint arrangement.
Vi holdt Fastelavnsfest søndag d. 3. februar, og der var pæn tilslutning og en god stemning.
Vores allersidste arrangement før generalforsamlingen var så natløbet i fredags, d. 7. marts, som vi desværre var nødt til at aflyse på grund af for få tilmeldinger. Det vil bestyrelsen tage op på næste møde.

 

Landsbyforum

Efter generalforsamlingen sidste år meldte bestyrelsen foreningen ind i Landsbyforum i Sønderborg kommune og fik et tilskud fra kommunen, der bl.a. skulle dække oprettelse af egen hjemmeside. Hjemmesiden er i luften og kan ses på adressen adsboel.infoland.dk

Den er lavet sådan, at den ikke kun handler om Borgerforeningen, men også om, hvad der ellers sker i Adsbøl, så som skolen, kirken, Landbrugsskolen, naturen osv. Bidrag er meget velkomne, også foto og kan sendes til Hanne Næsborg, som tager sig af opdatering. Hendes emailadresse står på hjemmesiden.

 

Borgerforeningen fik i efteråret 1 plads i Landsbyforum og udpegede Hanne Næsborg og Nis Iversen til at stå for kontakten. De har begge deltaget i et møde på Landbrugsskolen, og Hanne har været med til et møde i Landsbyforumet og et møde på Sottrupskov kro om LAG og tilskud til projekter. På et tidspunkt skal Adsbøl Borgerforening komme med en plan til kommunen for, hvordan udviklingen skal ske i Adsbøl, og derfor har vi sat den diskussion på dagsordenen i dag. Vi regner bestemt med, der kommer mange gode ideer på bordet.

 

 

Jeg vil slutte med at sige tak til bestyrelsen for et rigtig godt samarbejde i året, der er gået og især tak til Laila, som har besluttet ikke at genopstille. Tak for din indsats gennem årene. Også mange tak til alle de frivillige, der stiller op og hjælper til, både med at bage, vaske op og lave hårdt fysisk arbejde. Uden jer ville det ikke fungere. Tak for året, der gik.

 

 

 

Mona Johanssen.