Spring til indhold

Referat fra generalforsamling i Adsbøl Borgerforening d.12.03.2012

Før generalforsamlingen fortalte politibetjent Palle Hvingelby om indbrudssikring og nabohjælp. Han uddelte foldere og fortalte om, hvad man kan gøre for at beskytte sig mod indbrud og mærke sine ting. Emblemer med Nabohjælp foreslog han at sætte på postkassen og i øvrigt hjælpe hinanden.
Desuden oplyste han om, at der i forbindelse med Friskolen og skolepatrulje vil blive lavet nogle trafikhæmmende foranstaltninger på Sønderborg Landevej gennem Adsbøl.

32 personer var mødt op.

1.Valg af dirigent.

Dorthe Sørensen blev valgt.
2. Formandens beretning.
Mona Johannsen berettede om årets gang. Beretningen kan læses på Borgerforeningens hjemmeside adsboel.infoland.dk . Formanden opfordrede til at komme med forslag til aktiviteter. Spørgsmål til beretningen: Lottonumrene trækkes stadig. Navne på vinderne sættes op. Ros fra forsamlingen til de gennemførte aktiviteter. Der arbejdes på yderligere samarbejde om aktiviteter med Gråsten friskole. De unge har svært ved at møde op. Beretningen blev godkendt.
3. Regnskabet.
Nis Iversen berettede om det reviderede regnskab for 2011. Regnskabet kan ses på Borgerforeningens hjemmeside adsboel.infoland.dk . Regnskabet udviser et underskud på 12103 kr. Egenkapital er nu på ca. 44000 kr. Der var ingen spørgsmål til regnskabet. Regnskabet blev godkendt.
4. Indkomne forslag
Ingen
5. Kontingent
Fastholdes.
6. På valg til bestyrelsen
o Nis Iversen blev genvalgt
o Britta Kubiak blev genvalgt
o Loraine Jeppesen blev valgt
7. På valg som suppleanter
o Claus Rasmussen blev genvalgt
o Anne Hohwü blev genvalgt
8. På valg som revisorer
o Peter Christensen blev genvalgt
o Dorthe Sørensen blev genvalgt
o Christian Witte blev valgt som revisorsuppleant efter forslag fra Nis Iversen.
9. Evt.
o Dorthe Sørensen opfordrede til, at de billeder, der var blevet taget ned ved renoveringen af klubhuset, kom op igen. Det blev vedtaget.
o Britta Kubiak fortalte om samarbejdet med Gråsten Friskole. Der arbejdes med samarbejde om legeplads, med Borgerforeningen som deltager, ansøgning til LAG. Prisen er anslået til 333.000 kr. Friskolen vil opfordre til frivillig deltagelse i projektet, med arbejdskraft.
o Er det muligt at få en hjertestarter i klubhuset eller lige udenfor på huset? Eller et andet sted i byen? TRYGfonden skal ansøges. Bestyrelsen arbejder videre med ideen.
o Hanne Næsborg-Andersen fortalte om Kulturlandsbyen6300. Læs mere på www.kulturlandsbyen6300.dk Generalforsamling afholdes d.29.3. på Naturskolen. Hanne er udnævnt af bestyrelsen som Borgerforeningens repræsentant til Kulturlandsbyen6300.
o Ruth Gaul Nilum opfordrede til at værne om vores lokale kirke, så den ikke bliver lukket.

Dorthe takkede for god ro og orden.

Referent: Hanne Næsborg-Andersen.

Del på Facebook

Æblegård Friskole

  • Ingen aktiviteter

Det lille Teater

Æblegård Friskole

Gråsten Forum

Adsbøl Borgerforening

Tilmeld dig vores Nyhedsbrev

- husk at checke mail. Den skal du bruge for at bekræfte din tilmelding. Uden bekræftelse modtager du ikke Nyhedsbrev.